1832
1823
1859
1842
2020 πεντολιρο
1716 guinea
1887 M

Featured Coins