1833
2017 5 pound BU
1937
1893 5 pound gold
1887 Victoria double sovereign MS64
1887 5 pound MS62

Articles